Predmet činnosti

Výroba rozvádzačov - ASR, ASDR, SKR riadiace a informačné systémy (RIS), meranie a regulácia (MaR), vlastná spotreba nn (AC/DC)

Montáž nn, vn a vvn zariadení vrátane uvedenia do prevádzky a vystavenia protokolu o odbornej prehliadke a skúške

Výstavba a rekonštrukcia energetických stavieb

Servis všetkých typov elektrických ochrán (testovanie zariadením OMICRON CMC 356)

Projektovanie elektrických ochrán (ABB, SIEMENS, SEL, Schneider, General Electric a iných)

Projektovanie RIS pre energetiku od ABB, SIEMENS, SEL, SCHNEIDER  v úzkej spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami

Technická pomoc pri realizácií stavieb v energetike a priemysle

Poradenská a konzultačná činnosť

Vypracovanie návrhov technického riešenia

Vypracovanie návrhov technického riešenia a cenovej ponuky

Vypracovanie projektovej a dodávateľskej dokumentácie

Vypracovanie užívateľských programov pre ASRTP

Zabezpečenie komplexnej dodávky prístrojov a zariadení, dodávky montážnych prác pre rekonštrukciu a modernizáciu zariadení

Uvedenie do prevádzky, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zaškolenie obsluhy, záručný a pozáručný servis

Inžinierska činnosť montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky

Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

Konzultačná, poradenská činnosť v oblasti elektroniky

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vrátane bleskozvodov

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Inžinierske činnosti v oblasti elektroenergetiky

Vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti vedecko-technických informácií pre elektroenergetiku

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby v rozsahu voľnej živnosti

Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Plánografické a reprografické práce

Automatizované spracovanie dát

Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Opravy vyhradených technických elektrických zariadení

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

Prípravné práce k realizácii stavby

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky

Faktoring a forfaiting

Prenájom hnuteľných vecí

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Výkon činnosti stavbyvedúceho - stavbyvedúci s odborným zameraním

Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia

Nakladanie s odpadmi a realizácia stavebných činnosti